ಸಾರ್ಥಕತೆ

ಬರೆವ ನೂರು ಸಾಲು ಯಾವ

ಭಾವಕ್ಕೆ, ಪುಟಗಳು ಯಾವ

ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ


ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಹೊಯ್ದಾಟದೊಳು

ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ


ಇಲ್ಲೇನು ಬಯಸದಿರು ಬಗೆಯದಿರು

ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವದಿಂ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಣು

ಕಾಯಕದಿNow you are wondering what made me write this? Inspired by 'mankutimmana kagga' :)

Comments

Popular posts from this blog

ಹಾಡು, ಇದೇ ಹೊಸ ಹಾಡು

Maibaum

ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ